Equip de govern

Per decret de Batlia núm. 218, de data 19 de juny de 2023, es va adoptar la següent resolució:

Nomenar els següents Tinents de Batle:

 • Primera Tinent de Batle: Sonia Daudén Carretero

 • Segona Tinent de Batle: Margalida Llabrés Deyà

 • Tercer Tinent de Batle: Sebastian Company Julià
   

Per decret de Batlia núm. 244, de data 4 de juliol de 2023, es va adoptar la següent resolució:

Nomenar els següents membres de la Junta de Govern Local:

 • Sonia Daudén Carretero

 • Margarita Llabrés Deyà

 • Sebastian Company Julià
   

Per decret de Batlia núm. 219, de data 19 de juny de 2023, es va adoptar la següent resolució:

Delegar en els següents regidors les atribucions de Batlia de direcció interna i gestió dels serveis corresponents, sobres aquestes matèries:

 • Promoció Econòmica, Fires i mercats i Festes: Margarita Llabrés Deyà

 • Educació i Cultura: Catalina Olmo Garcias

 • Serveis Socials, Igualtat, Participació ciutadana, Joventut i Personal: Sonia Daudén Carretero

 • Manteniment dels serveis generals: Sebastià Company Julià

 • Esports: Manuel Arrom Torres

 • Medi Ambient i Sanitat: Bàrbara Vachiano Arrom
   

Pel que fa a les matèries referents a Hisenda i Pressuposts, Policia i Seguretat i Urbanisme seran competència del Batle-President.

Representants de l’Ajuntament de Consell a les següents organitzacions supramunicipals:

 • Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB): Andreu Isern Pol

 • Mancomunitat d’es Raiguer: Andreu Isern Pol

 • Grup d’Acció Local «Mallorca Rural Leader»: Margalida Llabrés Deyà

 • Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació Internacional: Sonia Daudén Carretero
   

Representants de l’Ajuntament de Consell als següents organismes consultius i de participació:

 • Consell Escolar del municipi de Consell: Catalina Olmo Garcías

 • Consell d’Escoleta de l’Escola Infantil Municipal: Catalina Olmo Garcías

 • Consell del Centre d’Estades Diürnes Francesca Homar Pascual: Sonia Daudén Carretero